top of page
 • Writer's pictureSongsak Saeng-aroon

SDGs สำหรับ SMEs - ความสำคัญของเป้าหมายของสหประชาชาติ

ทุกปีบริษัทใหญ่ ผู้นำโลก และผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเป้าหมายที่เหมือนกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนที่ดีขึ้น และมาตรการที่สามารถดำเนินการทั้งในระดับบุคคลและระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น แนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เมื่อ 193 ประเทศร่วมมือกันในการประชุมทั่วไปของสหประชาชาติเพื่อพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลักและ 169 เป้าหมายย่อย

17 เป้าหมายที่กำหนดให้เข้าใจภายในปี พ.ศ. 2573 คือ

 1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

 2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

 4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

 5. Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

 6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

 7. Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย

 8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

 9. Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

 10. Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 11. Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 12. Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

 13. Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

 14. Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

 16. Peace and Justice Strong Instiutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 17. Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


SDGs ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องโลกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่กำลังทำลายโลกของเราและมีผลกระทบระดับโลกต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจสงสัยว่าเป้าหมายของสหประชาชาติจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเป็นกำไรและการสร้างรายได้? มีความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs และ SMEs อย่างไร?


มาดูว่าเข้าใจกันอย่างไรและทำไม SDGs สำคัญสำหรับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม


ให้การดูแลในอนาคต

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยุคการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไปทุกวันเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับตัวให้เข้ากับโลกทันสมัยมากขึ้น คนเริ่มต้นตามหาธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่กำไร แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ในขณะที่อุปสงค์ของการกำจัดการต่อรองกันเพิ่มขึ้น บริษัทหลายแห่งกำลังปรับใช้ SDGs เข้าสู่กลยุทธ์ธุรกิจโดยรวมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา

ดังนั้น SMEs จึงสามารถรวม SDGs เข้ากับการผลิตสินค้าที่ยั่งยืนและสร้างคำตอบใหม่สำหรับความต้องการทางธุรกิจได้ ตามรายงานของธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกสามารถเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมูลค่าสูงถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มงานจ้างได้สูงสุดถึง 380 ล้านงานต่อไปในปี พ.ศ. 2573


ความน่าสนใจให้กับผู้สมัครงาน

ในบทความก่อนหน้าเรื่องการดึงดูดผู้สรรหาสินเชื่อ ESG เรากล่าวถึงว่าใจความสนใจของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างมากและบริษัทต้องให้การดูแลตามใจความเห็นของพวกเขาโดยการให้ทางเลือกในการทำงานที่ยืดหยุ่นและการให้ความสำคัญในปัญหาสุขภาพของพวกเขา

กฎเดียวกันนี้ใช้ในที่นี่ หากต้องการดึงดูดและรักษากำลังคนที่มีความสามารถและอายุน้อย SMEs และผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องทำให้ SDGs เป็นความสำคัญ เนื่องจากคนรุ่นใหม่สนใจที่จะทราบว่าองค์กรมีการดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร


การลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

การประยุกต์ใช้ SDGs ในกลยุทธ์ธุรกิจสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ โดยการดำเนินการที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ


พลังงานและประหยัดทรัพยากร

SDGs มีการให้ความสำคัญกับพลังงานที่เหมาะสมและสะอาด ซึ่งเป็นแหล่งความสามารถในการประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการการผลิต การลดการใช้พลังงานที่เสียหายและโลกร้อนยังช่วยลดการเสื่อมสภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง

SDGs เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างธุรกิจกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และคู่ค้าโดยการทำงานร่วมกันในการสร้างความสร้างสรรค์และรับผิดชอบทางสังคม


สรุปว่า SDGs เป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับธุรกิจเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ SMEs สามารถรับข้อปฏิบัติที่ดีของ SDGs และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคมได้

19 views

Comentarios


bottom of page