top of page
 • Writer's pictureSongsak Saeng-aroon

ระบบวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ( Cost Analysis System for Real Estate)

การจัดการต้นทุน มีความสำคัญขอการบริหารโครงการ โดยข้อมูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากข้อมูลจากหลายแหล่งในองค์กร ทั้งในส่วนทีมบริหารโครงการ ทีมออกแบบ การตลาด การเงินและบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จำทำโครงการ (Feasibility Study) ก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบรายได้ของโครงการ


ต้นทุนของโครงการประกอบด้วย

 1. การแยกประเภทของต้นทุน

 2. การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า

 3. การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย

 4. การจำแนกประเภทต้นทุน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ Material Cost,ต้นทุนแรงงาน Labour Cost

 5. การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ ทั้งวัตถุดิบทางตรง Direct Material

 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปร Variable Cost

 7. ต้นทุนคงที่ Fixed Cost

 8. ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการบวนการผลิต

ดังนั้นการมีระบบที่จะทำการสร้างแบบจำลองโครงการภายใต้ข้อมูลต้นทุนจึงจะทำให้โครงการที่พัฒนาขึ้นจึงมีความจำเป็น ในการประเมินด้านการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์

 1. ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง, มูลค่าทรัพย์สิน, รายได้, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ตัวเลือกการจัดการเงิน, และผลตอบแทนที่เป็นไปได

 2. เป็นเครื่องมือในการคำนวนต้นทุน การสร้างแบบจำลองในการก่อสร้าง, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้

 3. ช่วยในการตัดสินใจการลงทุนที่มีข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

 4. สร้างรายงานและการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้เกี่ยวข้อง

 5. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินด้านการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรับคำปรึกษาการพัฒนาระบบ กรุณาติดต่อ connect@digixworks.com24 views

Comments


bottom of page